top of page

Regulamin

Wypożyczalnia zestawów splitboardowych prowadzona jest przez Fizjotrener Iga Zaczek, Mieszka I 15 NIP: 7343582867 tel: 500 819 648, 517 898 726. Wypożyczenie zestawu splitboardowego następuje zgodnie z niniejszym regulaminem i  aktualnym cennikiem, na podstawie pisemnej umowy wypożyczenia pomiędzy Wypożyczalnią, a  Wypożyczającym, który jest osobą pełnoletnią.

Cennik:

  •  1 dzień: Cena 160 zł

  •  2 dni: Cena 250 zł

  •  Weekend: Cena 300 zł

  •  Każdy kolejny dzień:  Cena 125 zł

  • Tydzień: Cena 875 zł

1. Wypożyczający przed rozpoczęciem korzystania z wypożyczonego sprzętu zobowiązany jest do  zapoznania się z niniejszym Regulaminem, podpisać umowę na wypożyczenie zestawu splitboardowego oznaczającą  akceptację warunków wypożyczalni oraz stosować się do jego zapisów w trakcie użytkowania  wynajętego sprzętu.

2. Wypożyczenie zestawu splitboardowego następuje po okazaniu dwóch ważnych dokumentów tożsamości  dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy, z którego pracownik wypożyczalni spisze dane do  umowy wypożyczalni.

3. Wypożyczający zobowiązany wpłacić kaucję na pokrycie ewentualnych szkód zaistniałych w trakcie  użytkowania zestawu w wysokości 300 zł + kwota za czas wynajmu zestawu.

4. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia , że  wypożyczający lub uczestnicy wycieczki znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych podobnie  działających środków. W takim przypadku pobrane wcześniej ewentualne zaliczki będą zwracane po odliczeniu wszystkich poniesionych przez wypożyczalnie kosztów związanych z rezerwacją, dostawą i przygotowaniem sprzętu do wynajmu.

5. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z zestawów tylko pod  opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie oraz za ich zachowanie i  ewentualne wyrządzone przez nie szkody.

6. Każdy wypożyczający podczas poruszania się w terenie zobowiązany jest do 

indywidualnego dopasowania trasy przejazdu do swoich umiejętności i warunków śniegowych.

7. Wypożyczalnia przekazuje do używania Klientowi zestawy sprawne technicznie,  wyposażone zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

8. Wypożyczony zestaw powinien być użytkowany przez Klienta zgodnie z instrukcją  przekazaną przez przedstawiciela Wypożyczalni.

9. Zabrania się samodzielnego dokonywania napraw, modyfikacji w zestawie. Wszelkie uszkodzenia, oraz wadliwą pracę podzespołów należy  zgłaszać Wypożyczalni.

10. Klient powinien korzystać z zestawów splitboardowych wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla  użytku osobistego. Zabrania się użyczania wypożyczonych zestawów osobom trzecim niebędącym stroną umowy.

11. Wypożyczalnia wypożycza sprzęt w pełni sprawny, który Wypożyczający ma prawo sprawdzić  przed podpisaniem umowy.

12. Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) Wypożyczalnia nie ponosi  odpowiedzialności.

13. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego zestawu odpowiedzialność ponosi Klient, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą sprzętu  według faktury wystawionej przez warsztat serwisowy.

14. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty wartości uszkodzonego elementu.
Odpowiednio: 
- Deska splitboardowa 3500 zł
- Wiązania splitboardowe 2000 zł
- Foki 800 zł
- Kije 450 zł
- Plecak 300 zł

15. Wypożyczający jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie zestawu oraz jego  wyposażenia przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami. W przypadku utraty wypożyczonego zestawu, lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia, Wypożyczający jest zobowiązany do  zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości zestawu lub jego wyposażenia, według  rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię.

16. Zestaw oraz dodatkowe wyposażenie należy zwrócić w stanie niepogorszonym w terminie  deklarowanym w umowie. Zwrot zestawu po terminie opłaconym powoduje pobranie dopłaty  zgodnie z cennikiem wypożyczalni, zawartym w umowie. O przedłużeniu terminu zwrotu zestawu  należy poinformować Wypożyczalnię pod numerem: 500 819 648, 517 898 726

17.Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania zestawów przez Wypożyczającego. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z  tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z  wypożyczonych zestawów.

18. Rezerwacji należy dokonywać telefonicznie pod numerem tel. 500 819 648, 517 898 726, poprzez formularz rezerwacyjny na stronie internetowej lub  e-mailowo na adres splitboardfamily@gmail.com

Regulamin: Informacje
bottom of page